Úvod

 • Tato stránka obsahuje doplňující analytický materiál autora studie Přijímačky na střední školy: promyšlený mechanismus nebo velká národní loterie? publikované think-tankem IDEA při CERGE-EI. Zdrojový kód stránky s ukázkovou implementací těchto mechanismů je k dispozici na githubu. Uvítám komentáře a inspirativní nápady e-mailem.

 • Pro jaro 2024 je plánovaná reforma přijímacích zkoušek na střední školy, aby se zabránilo podobnému chaosu jako v roce 2023. Chystané změny jsou krok dobrým směrem, avšak stále panují nejasnosti ohledně algoritmu, který vyhodnotí data z přihlášek a výsledky zkoušek a přiřadí žáky na školy.

 • Tento algoritmus (zvaný párovací mechanismus) není nepodstatný technický detail, ale má zásadní vliv na to, kteří žáci se na své vybrané školy dostanou a kteří nikoli.

 • Vědci po celém světě tyto algoritmy studují již desítky let a rozlišili několik základních mechanismů. Mechanismus odloženého přijetí je dnes ve světě nejčastěji zaváděným systémem zkoušek a jeho kvalita je ověřena praxí i matematickými důkazy.

 • Důrazně doporučujeme, aby MŠMT pro následující přijímací zkoušky využilo právě tento mechanismus: nepředstavuje žádnou dodatečnou zátěž a nabízí žákům jednoznačně lepší přiřazení do škol při plném respektování výsledků zkoušek.

 • Jednotlivé podstránky ukazují průběh vybraných algoritmů na různých modelových situacích, aby ilustrovaly jejich silné a slabé stránky. První dva příklady, "Zadáni dle Cermatu" a "Optimalita pro studenty vs. pro školy" jasně ukazují, proč je mechanismus odloženého přijetí lepší než zvažovaná alternativa.

IDEA Talks

Rozhovor s autorem studie, ve kterém popisuje některé párovací mechanismy a uvádí další návrhy pro zlepšení organizace přijímacích zkoušek na střední školy.

Srovnání párovacích mechanismů pro přijímačky

Doplňující ukázky a vysvětlení ke srovnání algoritmů pro vyhodnocení přijímacích zkoušek ze studie Přijímačky na střední školy: promyšlený mechanismus nebo velká národní loterie? publikované Institutem pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA při CERGE-EI).

Párovací mechanismy zjednodušené představují algoritmy, které přiřazují žáky dle výsledků školních přijímacích zkoušek k jednotlivým středním školám. Jak ukazují zde uvedené příklady, tento algoritmus není nepodstatný technický detail, ale přímo ovlivňuje, zdali se žáci dostanou na svoji preferovanou školu nebo nikoli.

Tři základní vlastnosti, které by mělo výsledné přiřazení splňovat (a podle kterých můžeme posuzovat párovací mechanismy):

 1. Spravedlnost: o přijetí rozhoduje především výsledek zkoušky a méně úspěšný žák nikdy nemůže předběhnout žáka s lepším výsledkem ve zkoušce. Technický pojem označující tuto vlastnost je stabilita (nebo také neexistence opodstatněné závisti).
 2. Respektování žákovských preferencí: pokud žák může být přiřazený na jeho více preferovanou školu, aniž by tím došlo k horšímu přiřazení kohokoli jiného, pak by tak mělo být učiněno (například formou výměny dvou žáků, pokud oba chtějí být na škole toho druhého). Technicky se tato vlastnost nazývá Pareto efektivita z pohledu studentů.
 3. Odolnost vůči strategizování: zdali žáci jsou motivováni uvádět školy v přihláškách dle skutečných preferencí, nebo se jim vyplatí uvést školy v jiném pořadí nebo některé školy vynechat.

Tyto tři vlastnosti však nemohou být zcela naplněny zároveň, neboť v některých případech by vzájemné prohození studentů pro dosažení vyšší efektivity porušilo spravedlivost výsledku (jak ukazuje příklad o nedosažitelnosti stability a efektivity).

Zde prezentujeme několik možných párovacích mechanismů:

Ačkoli právě poslední naivní mechanismus doslovně vychází z novely školského zákona §60j Způsob hodnocení výsledků přijímacího řízení (odst. 2 a 3), za hlavní podstatu lze však mnohem více považovat právě požadavek spravedlnosti a respektování žákovských preferencí.

Poslední mechanismus, stabilní mechanismus optimální pro školy, je uvedený pouze jako doplňující, neboť dosáhne vždy stejného výsledku jako mechanismus představený Cermatem. Tento mechanismus vede vždy k výsledku, který by byl nejvíce preferovaný pro školy, avšak nikoli pro žáky. Rozdíl mezi takovými výsledky ilustruje příklad optimalita pro studenty vs. pro školy.

Jednotlivé příklady na této stránce názorně ukazují, jak velké rozdíly mezi výsledky mohou být, a stručně popisují jejich průběh po jednotlivých krocích. Výsledkem všech algoritmů je vždy finální přiřazení k jednotlivým školám (případně odmítnutí na všech školách a nutnost pokračování do druhého kola. Odolnost vůči strategizování zde detailně rozebírána není, protože s nízkým počtem vybíraných škol při přihlašování ji nelze plně dosáhnout.

Matematicky bylo dokázáno již v roce 1962, že mechanismus odloženého přijetí je pro žáky nejlepším spravedlivým mechanismem. Dnes je ve světě nejčastěji zaváděným mechanismem pro přijímací zkoušky na střední školy a v roce 2012 byla udělena Nobelova cena matematiku Lloydu Shapleymu a ekonomovi Alvinu Rothovi právě za výzkum v této oblasti.

Proto by bylo velmi žádoucí, aby v souladu s moderními vědeckými poznatky použila mechanismus odloženého přijetí pro přijímací zkoušky i Česká republika. Použití tohoto mechanismu je stejně snadné jako u kteréhokoli jiného algoritmu a nepředstavuje žádnou dodatečnou zátěž.

Zadání dle Cermatu

Tento příklad použil Cermat při vysvětlování jimi navrhnutého algoritmu. Jedná se o více realistický příklad, který zároveň ilustruje některé zajímavé vlastnosti.

Mechanismus představený Cermatem, který je stabilní a optimální pro školy, zde v původní verzi nemůže dosáhnout tak dobrého výsledku z pohledu studentů jako mechanismus odloženého přijetí, který je stabilní a optimální pro studenty.

Mechanismus odloženého přijetí umístí 6 žáků na jejich první volbu z přihlášek a nikoho na poslední třetí volbu, oproti tomu neoptimalizovaný mechanismus dle Cermatu umístí pouze 4 žáky na jejich první volbu a 2 žáky na jejich poslední školy z přihlášek. Zároveň oba mechanismy plně respektují pořadí výsledků zkoušek a nemůže se stát, že by se žák s horším výsledkem dostal na pozici před žáka s lepším výsledkem ze zkoušky.

Matematicky bylo dokázáno již v roce 1962, že mechanismus odloženého přijetí je pro žáky nejlepším spravedlivým mechanismem.

Mechanismus odloženého přijetí

Také nazývaný stabilní mechanismus optimální pro žáky.

Deferred Acceptance mechanism (DA) / Student-optimal stable mechanism (SOSM)

Algoritmus

 1. Každá škola posoudí všechny žaky, kteří si ji vybrali jako první, a těm s nejvyšší prioritou dle své kapacity nabídne podmíněné přijetí.
 2. U žáků, kteří nejsou podmíněně přijati, se pokračuje podle pořadí škol na přihláškách k další uvedené škole. Zde jsou tito žáci posouzeni společně se všemi dříve přijatými žáky a škola z nich opět vybere ty, které podmíněně přijme. Dle své kapacity může odmítnout i některé z již podmíněně přijatých žáků.
 3. Opakuje se bod 2, dokud nejsou všichni žáci podmíněně přijati nebo dokud nejsou zcela posouzené přihlášky všech nepřijatých žáků.
 4. Všichni podmíněně přijatí žáci jsou na tyto školy zapsáni.

DA je nazývaný také student-optimal stable mechanism, protože je nejlepším mechanismem pro studenty mezi všemi stabilními mechanismy (tedy bez opodstatněné závisti).

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 4 ] Bára, Dan, Eda, Lenka
Lyceum Mělník [ Míst = 3 ] Adam, Hanka, Katka
SOŠ Smíchov [ Míst = 5 ] Cecílie, Gustav, Ivana, Jana, Marek

Nepřijatí žáci

Filip

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk
Bára Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
Cecílie SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Dan Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
Eda Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
Filip Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
Gustav Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
Hanka Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník SOŠ Smíchov
Ivana SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Jana Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk
Katka Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk
Lenka Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
Marek SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák společně posuzování žáci na jednotlivých školách (dosud přijatí a noví uchazeči)
žák podmíněně přijatí žáci (podmíněné přijetí je finalizováno v posledním kroku)
žák odmítnutí žáci, kteří se v dalším kroku uchází o jinou školu
žák žáci s podmíněným přijetím na jiné škole (zde se ve vyhodnocování zatím nepokračuje)
žák další školy odmítnutých žáků, u kterých se následně pokračuje ve vyhodnocování

Krok 1

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan Eda Filip Gustav Hanka ...
1. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk ...
2. škola SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník ...
3. škola Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov ...
... ... ... ... ...
Ivana Jana Katka Lenka Marek
1. škola SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
2. škola Lyceum Mělník SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
3. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan Eda Filip Gustav Hanka ...
1. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk ...
2. škola SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník ...
3. škola Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov ...
... ... ... ... ...
Ivana Jana Katka Lenka Marek
1. škola SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
2. škola Lyceum Mělník SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
3. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 2

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan Eda Filip Gustav Hanka ...
1. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk ...
2. škola SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník ...
3. škola Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov ...
... ... ... ... ...
Ivana Jana Katka Lenka Marek
1. škola SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
2. škola Lyceum Mělník SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
3. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan Eda Filip Gustav Hanka ...
1. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk ...
2. škola SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník ...
3. škola Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov ...
... ... ... ... ...
Ivana Jana Katka Lenka Marek
1. škola SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
2. škola Lyceum Mělník SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
3. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 3

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan Eda Filip Gustav Hanka ...
1. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk ...
2. škola SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník ...
3. škola Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov ...
... ... ... ... ...
Ivana Jana Katka Lenka Marek
1. škola SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
2. škola Lyceum Mělník SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
3. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan Eda Filip Gustav Hanka ...
1. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk ...
2. škola SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník ...
3. škola Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov ...
... ... ... ... ...
Ivana Jana Katka Lenka Marek
1. škola SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
2. škola Lyceum Mělník SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
3. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 4

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan Eda Filip Gustav Hanka ...
1. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk ...
2. škola SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník ...
3. škola Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov ...
... ... ... ... ...
Ivana Jana Katka Lenka Marek
1. škola SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
2. škola Lyceum Mělník SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
3. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan Eda Filip Gustav Hanka ...
1. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk ...
2. škola SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník ...
3. škola Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov ...
... ... ... ... ...
Ivana Jana Katka Lenka Marek
1. škola SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
2. škola Lyceum Mělník SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
3. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 5

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan Eda Filip Gustav Hanka ...
1. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk ...
2. škola SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník ...
3. škola Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov ...
... ... ... ... ...
Ivana Jana Katka Lenka Marek
1. škola SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
2. škola Lyceum Mělník SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
3. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan Eda Filip Gustav Hanka ...
1. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk ...
2. škola SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník ...
3. škola Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník SOŠ Smíchov ...
... ... ... ... ...
Ivana Jana Katka Lenka Marek
1. škola SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
2. škola Lyceum Mělník SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
3. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Zadání dle Cermatu

Tento příklad použil Cermat při vysvětlování jimi navrhnutého algoritmu. Jedná se o více realistický příklad, který zároveň ilustruje některé zajímavé vlastnosti.

Mechanismus představený Cermatem, který je stabilní a optimální pro školy, zde v původní verzi nemůže dosáhnout tak dobrého výsledku z pohledu studentů jako mechanismus odloženého přijetí, který je stabilní a optimální pro studenty.

Mechanismus odloženého přijetí umístí 6 žáků na jejich první volbu z přihlášek a nikoho na poslední třetí volbu, oproti tomu neoptimalizovaný mechanismus dle Cermatu umístí pouze 4 žáky na jejich první volbu a 2 žáky na jejich poslední školy z přihlášek. Zároveň oba mechanismy plně respektují pořadí výsledků zkoušek a nemůže se stát, že by se žák s horším výsledkem dostal na pozici před žáka s lepším výsledkem ze zkoušky.

Matematicky bylo dokázáno již v roce 1962, že mechanismus odloženého přijetí je pro žáky nejlepším spravedlivým mechanismem.

Původní mechanismus navržený Cermatem

Jedná se o původní verzi algoritmu, jak nám ji po publikaci studie představil Cermat (a byl vstřícný diskuzi o možných vylepšeních). MŠMT se však momentálně přiklání k této verzi.

Algoritmus

 1. Podle výsledků zkoušky a vlastní kapacity každá škola stanoví, kteří žáci mají nárok na přijetí.
 2. Mezi žáky s nárokem na přijetí se vyberou ti, kteří tuto školu uvedli na prvním místě. Pokud se žádní takoví žáci nevyskytují, vyberou se žáci přijatí na školu na druhém místě (pokud by se ani takoví nevyskytovali, lze analogicky pokračovat k dalším v pořadí).
 3. Tito žáci jsou přijatí na danou školu a jsou vyškrnuti ze seznamů všech škol, které uvedli na horší pozici v přihláškách. Mohou tak být vyškrnuti i ze školy, na kterou byli dříve přijati.
 4. Tím se na školách uvolní nová místa a přijímací hranici se posunou níže.
 5. Opakuje se od bodu 2, dokud zbývají nepřijatí žáci a je možné pokračovat.

Tento mechanismus je ekvivalentní ke school-optimal stable mechanism. Vede tedy také ke stabilnímu párování, které je však optimální z pohledu škol, nikoli studentů.

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 4 ] Bára, Dan, Eda, Jana
Lyceum Mělník [ Míst = 3 ] Adam, Hanka, Lenka
SOŠ Smíchov [ Míst = 5 ] Cecílie, Gustav, Ivana, Katka, Marek

Nepřijatí žáci

Filip

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk
Bára Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
Cecílie SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Dan Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
Eda Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
Filip Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
Gustav Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
Hanka Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník SOŠ Smíchov
Ivana SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Jana Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk
Katka Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk
Lenka Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
Marek SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák žáci, kteří aktuálně mohou být přijati na nejvíce preferovanou školu (mezi všemi žáky nad čarou)
žák přijatí žáci (pokud v dalším kroku mohou být přijati i na lepší školu, mohou své rozhodnutí změnit)
žák žáci, kteří již nestojí o přijetí na této škole a mohou po nich být uvolněna místa
žák žáci pod čarou
žák žáci nad čarou, kteří se dosud nevyhodnocují (nejedná se o nejvíce preferovanou školu)

Krok 1

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 2

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 3

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 4

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 5

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 6

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 7

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Zadání dle Cermatu

Tento příklad použil Cermat při vysvětlování jimi navrhnutého algoritmu. Jedná se o více realistický příklad, který zároveň ilustruje některé zajímavé vlastnosti.

Mechanismus představený Cermatem, který je stabilní a optimální pro školy, zde v původní verzi nemůže dosáhnout tak dobrého výsledku z pohledu studentů jako mechanismus odloženého přijetí, který je stabilní a optimální pro studenty.

Mechanismus odloženého přijetí umístí 6 žáků na jejich první volbu z přihlášek a nikoho na poslední třetí volbu, oproti tomu neoptimalizovaný mechanismus dle Cermatu umístí pouze 4 žáky na jejich první volbu a 2 žáky na jejich poslední školy z přihlášek. Zároveň oba mechanismy plně respektují pořadí výsledků zkoušek a nemůže se stát, že by se žák s horším výsledkem dostal na pozici před žáka s lepším výsledkem ze zkoušky.

Matematicky bylo dokázáno již v roce 1962, že mechanismus odloženého přijetí je pro žáky nejlepším spravedlivým mechanismem.

Naivní mechanismus

§60j Způsob hodnocení výsledků přijímacího řízení

 • (2) Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
 • (3) Umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů středního vzdělání, bude přijat do oboru umístěného z těchto oborů středního vzdělání na přednostnějším pořadí uvedeném v přihlášce podle § 60b; do ostatních oborů středního vzdělání nebude uchazeč přijat.

Doslovnému znění nejvíce odpovídá právě naivní mechanismus popsaný níže.

Algoritmus

 1. Ze všech žáků hlásících se na danou školu nabídni přijetí všem nad čarou.
 2. Každý žák je zapsán na nejlepší ze škol, na které je přijatý.
 3. Zapsaní žáci jsou vyřazeni, uvolní se místa a s dosud nezapsanými žáky se vše opakuje od kroku 1.

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 4 ] Adam, Dan, Eda, Marek
Lyceum Mělník [ Míst = 3 ] Hanka, Jana, Lenka
SOŠ Smíchov [ Míst = 5 ] Bára, Cecílie, Gustav, Ivana, Katka

Nepřijatí žáci

Filip

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk
Bára Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
Cecílie SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Dan Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
Eda Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
Filip Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
Gustav Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
Hanka Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník SOŠ Smíchov
Ivana SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Jana Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk
Katka Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk
Lenka Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
Marek SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák žáci, kteří v tomto kroku byli přijatí na danou školu
žák automaticky zapsaní žáci (na nejvíce preferovanou ze škol, na které byli přijati)
žák odmítnutí žáci (v aktuálním kroku)
žák žáci, kteří jsou již zapsaní jinde (uvolňují se po nich místa)
žák nezapsaní žáci, kteří pokračují do dalšího kroku

Krok 1

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 2

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Zadání dle Cermatu

Tento příklad použil Cermat při vysvětlování jimi navrhnutého algoritmu. Jedná se o více realistický příklad, který zároveň ilustruje některé zajímavé vlastnosti.

Mechanismus představený Cermatem, který je stabilní a optimální pro školy, zde v původní verzi nemůže dosáhnout tak dobrého výsledku z pohledu studentů jako mechanismus odloženého přijetí, který je stabilní a optimální pro studenty.

Mechanismus odloženého přijetí umístí 6 žáků na jejich první volbu z přihlášek a nikoho na poslední třetí volbu, oproti tomu neoptimalizovaný mechanismus dle Cermatu umístí pouze 4 žáky na jejich první volbu a 2 žáky na jejich poslední školy z přihlášek. Zároveň oba mechanismy plně respektují pořadí výsledků zkoušek a nemůže se stát, že by se žák s horším výsledkem dostal na pozici před žáka s lepším výsledkem ze zkoušky.

Matematicky bylo dokázáno již v roce 1962, že mechanismus odloženého přijetí je pro žáky nejlepším spravedlivým mechanismem.

Stabilní mechanismus optimální pro školy

Mechanismus navržený Cermatem je ekvivalentní ke stabilnímu mechanismu optimálnímu pro školy. Školy by tedy preferovaly tuto verzi algoritmu, avšak pro studenty tento algoritmus není optimální a mohou dosáhnout lepšího stabilního výsledku při použití mechanismu odloženého přijetí.

Algoritmus

 1. Podle výsledků zkoušky a vlastní kapacity každá škola stanoví, kteří žáci mají nárok na přijetí.
 2. Žáci s nárokem na přijetí jsou podmíněně přijati na nejlepší z těchto škol (podmíněnost zde znamená, že se mohou následně rozhodnou pro lepší školu, pokud jim bude později nabídnuto přijetí) a z ostatních škol nad čarou jsou vyškrtnuti.
 3. Tím se na školách uvolní nová místa a přijímací hranici se posunou níže.
 4. Opakuje se od bodu 1, dokud zbývají žáci bez podmíněného přijetí a je možné pokračovat. Pokud v dalších kolech je žákům nabídnuta více preferovaná škola, mohou své rozhodnutí změnit.

Tento algoritmus je analogický k deferred acceptance, pouze role škol a žáků je obrácená. DA prochází pořadí dle preferencí žáků a školy je podmíněně přijímají (nebo zcela odmítají). School-optimal SM prochází výsledky dle pořadí dle zkoušek ve školách a žáci buď nabídku přijetí podmíněně akceptují, nebo ji odmítají.

Tento algoritmus je také velice podobný naivnímu, pouze přijetí žáků jsou pouze podmíněná a vyškrtnutí jsou pouze ze škol, kde oni sami odmítnuli přijetí (a bylo jim nabídnuto).

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 4 ] Bára, Dan, Eda, Jana
Lyceum Mělník [ Míst = 3 ] Adam, Hanka, Lenka
SOŠ Smíchov [ Míst = 5 ] Cecílie, Gustav, Ivana, Katka, Marek

Nepřijatí žáci

Filip

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk
Bára Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
Cecílie SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Dan Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
Eda Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov
Filip Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
Gustav Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
Hanka Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník SOŠ Smíchov
Ivana SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk
Jana Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk
Katka Lyceum Mělník SOŠ Smíchov Gymnázium Nymburk
Lenka Gymnázium Nymburk SOŠ Smíchov Lyceum Mělník
Marek SOŠ Smíchov Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák žáci s nabídkou na přijetí na dané škole
žák žáci, kteří přijímají nabídku na této škole (mohou později změnit, pokud dostanou lepší nabídku)
žák žáci, kteři již odmítli místo na této škole (jsou zde vyřazeni a uvolňují se jejich místa)
žák žáci, kteří jsou pod čarou a nebylo jim nabídnuto přijetí

Krok 1

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 2

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 3

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 4

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 5

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 6

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 7

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Krok 8

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 4
Lyceum Mělník
Míst = 3
SOŠ Smíchov
Míst = 5
1. Adam (#3) Cecílie (#2) Ivana (#1)
2. Ivana (#3) Gustav (#3) Gustav (#2)
3. Dan (#2) Ivana (#2) Bára (#3)
4. Marek (#3) Adam (#1) Katka (#2)
5. Eda (#2) Hanka (#2) Cecílie (#1)
6. Cecílie (#3) Marek (#2) Adam (#2)
7. Jana (#3) Lenka (#3) Dan (#3)
8. Bára (#2) Katka (#1) Marek (#1)
9. Lenka (#1) Jana (#1) Eda (#3)
10. Filip (#1) Eda (#1) Hanka (#3)
11. Hanka (#1) Filip (#3) Lenka (#2)
12. Katka (#3) Dan (#1) Jana (#2)
13. Gustav (#1) Bára (#1) Filip (#2)

Příklad: optimalita pro studenty vs. pro školy

Příklad je záměrně navržený tak, aby zvýraznil rozdíly mezi:

 • mechanismem odloženého přijetí (optimální pro studenty) a
 • Cermatem navrženým mechanismem bez dodatečných optimalizací (optimální pro školy).

Oba mechanismy zde vedou ke stabilnímu výsledku bez opodstatněné závisti, i tak jsou mezi výsledky zásadní rozdíly. Mechanismus odloženého přijetí přiřadí všechny žáky podle jejich první volby, zatímco mechanismus představený Cermatem přiřadí žáky na jejich poslední volby z přihlášek.

Mechanismus odloženého přijetí

Také nazývaný stabilní mechanismus optimální pro žáky.

Deferred Acceptance mechanism (DA) / Student-optimal stable mechanism (SOSM)

Algoritmus

 1. Každá škola posoudí všechny žaky, kteří si ji vybrali jako první, a těm s nejvyšší prioritou dle své kapacity nabídne podmíněné přijetí.
 2. U žáků, kteří nejsou podmíněně přijati, se pokračuje podle pořadí škol na přihláškách k další uvedené škole. Zde jsou tito žáci posouzeni společně se všemi dříve přijatými žáky a škola z nich opět vybere ty, které podmíněně přijme. Dle své kapacity může odmítnout i některé z již podmíněně přijatých žáků.
 3. Opakuje se bod 2, dokud nejsou všichni žáci podmíněně přijati nebo dokud nejsou zcela posouzené přihlášky všech nepřijatých žáků.
 4. Všichni podmíněně přijatí žáci jsou na tyto školy zapsáni.

DA je nazývaný také student-optimal stable mechanism, protože je nejlepším mechanismem pro studenty mezi všemi stabilními mechanismy (tedy bez opodstatněné závisti).

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 1 ] Adam
Lyceum Mělník [ Míst = 1 ] Bára
OA Kladno [ Míst = 1 ] Cecílie

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
Bára Lyceum Mělník OA Kladno Gymnázium Nymburk
Cecílie OA Kladno Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Bára (#3) Cecílie (#3) Adam (#3)
2. Cecílie (#2) Adam (#2) Bára (#2)
3. Adam (#1) Bára (#1) Cecílie (#1)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák společně posuzování žáci na jednotlivých školách (dosud přijatí a noví uchazeči)
žák podmíněně přijatí žáci (podmíněné přijetí je finalizováno v posledním kroku)
žák odmítnutí žáci, kteří se v dalším kroku uchází o jinou školu
žák žáci s podmíněným přijetím na jiné škole (zde se ve vyhodnocování zatím nepokračuje)
žák další školy odmítnutých žáků, u kterých se následně pokračuje ve vyhodnocování

Krok 1

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie
1. škola Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
2. škola Lyceum Mělník OA Kladno Gymnázium Nymburk
3. škola OA Kladno Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Bára (#3) Cecílie (#3) Adam (#3)
2. Cecílie (#2) Adam (#2) Bára (#2)
3. Adam (#1) Bára (#1) Cecílie (#1)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie
1. škola Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
2. škola Lyceum Mělník OA Kladno Gymnázium Nymburk
3. škola OA Kladno Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Bára (#3) Cecílie (#3) Adam (#3)
2. Cecílie (#2) Adam (#2) Bára (#2)
3. Adam (#1) Bára (#1) Cecílie (#1)

Příklad: optimalita pro studenty vs. pro školy

Příklad je záměrně navržený tak, aby zvýraznil rozdíly mezi:

 • mechanismem odloženého přijetí (optimální pro studenty) a
 • Cermatem navrženým mechanismem bez dodatečných optimalizací (optimální pro školy).

Oba mechanismy zde vedou ke stabilnímu výsledku bez opodstatněné závisti, i tak jsou mezi výsledky zásadní rozdíly. Mechanismus odloženého přijetí přiřadí všechny žáky podle jejich první volby, zatímco mechanismus představený Cermatem přiřadí žáky na jejich poslední volby z přihlášek.

Původní mechanismus navržený Cermatem

Jedná se o původní verzi algoritmu, jak nám ji po publikaci studie představil Cermat (a byl vstřícný diskuzi o možných vylepšeních). MŠMT se však momentálně přiklání k této verzi.

Algoritmus

 1. Podle výsledků zkoušky a vlastní kapacity každá škola stanoví, kteří žáci mají nárok na přijetí.
 2. Mezi žáky s nárokem na přijetí se vyberou ti, kteří tuto školu uvedli na prvním místě. Pokud se žádní takoví žáci nevyskytují, vyberou se žáci přijatí na školu na druhém místě (pokud by se ani takoví nevyskytovali, lze analogicky pokračovat k dalším v pořadí).
 3. Tito žáci jsou přijatí na danou školu a jsou vyškrnuti ze seznamů všech škol, které uvedli na horší pozici v přihláškách. Mohou tak být vyškrnuti i ze školy, na kterou byli dříve přijati.
 4. Tím se na školách uvolní nová místa a přijímací hranici se posunou níže.
 5. Opakuje se od bodu 2, dokud zbývají nepřijatí žáci a je možné pokračovat.

Tento mechanismus je ekvivalentní ke school-optimal stable mechanism. Vede tedy také ke stabilnímu párování, které je však optimální z pohledu škol, nikoli studentů.

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 1 ] Bára
Lyceum Mělník [ Míst = 1 ] Cecílie
OA Kladno [ Míst = 1 ] Adam

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
Bára Lyceum Mělník OA Kladno Gymnázium Nymburk
Cecílie OA Kladno Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Bára (#3) Cecílie (#3) Adam (#3)
2. Cecílie (#2) Adam (#2) Bára (#2)
3. Adam (#1) Bára (#1) Cecílie (#1)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák žáci, kteří aktuálně mohou být přijati na nejvíce preferovanou školu (mezi všemi žáky nad čarou)
žák přijatí žáci (pokud v dalším kroku mohou být přijati i na lepší školu, mohou své rozhodnutí změnit)
žák žáci, kteří již nestojí o přijetí na této škole a mohou po nich být uvolněna místa
žák žáci pod čarou
žák žáci nad čarou, kteří se dosud nevyhodnocují (nejedná se o nejvíce preferovanou školu)

Krok 1

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Bára (#3) Cecílie (#3) Adam (#3)
2. Cecílie (#2) Adam (#2) Bára (#2)
3. Adam (#1) Bára (#1) Cecílie (#1)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Bára (#3) Cecílie (#3) Adam (#3)
2. Cecílie (#2) Adam (#2) Bára (#2)
3. Adam (#1) Bára (#1) Cecílie (#1)

Příklad: optimalita pro studenty vs. pro školy

Příklad je záměrně navržený tak, aby zvýraznil rozdíly mezi:

 • mechanismem odloženého přijetí (optimální pro studenty) a
 • Cermatem navrženým mechanismem bez dodatečných optimalizací (optimální pro školy).

Oba mechanismy zde vedou ke stabilnímu výsledku bez opodstatněné závisti, i tak jsou mezi výsledky zásadní rozdíly. Mechanismus odloženého přijetí přiřadí všechny žáky podle jejich první volby, zatímco mechanismus představený Cermatem přiřadí žáky na jejich poslední volby z přihlášek.

Naivní mechanismus

§60j Způsob hodnocení výsledků přijímacího řízení

 • (2) Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
 • (3) Umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů středního vzdělání, bude přijat do oboru umístěného z těchto oborů středního vzdělání na přednostnějším pořadí uvedeném v přihlášce podle § 60b; do ostatních oborů středního vzdělání nebude uchazeč přijat.

Doslovnému znění nejvíce odpovídá právě naivní mechanismus popsaný níže.

Algoritmus

 1. Ze všech žáků hlásících se na danou školu nabídni přijetí všem nad čarou.
 2. Každý žák je zapsán na nejlepší ze škol, na které je přijatý.
 3. Zapsaní žáci jsou vyřazeni, uvolní se místa a s dosud nezapsanými žáky se vše opakuje od kroku 1.

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 1 ] Bára
Lyceum Mělník [ Míst = 1 ] Cecílie
OA Kladno [ Míst = 1 ] Adam

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
Bára Lyceum Mělník OA Kladno Gymnázium Nymburk
Cecílie OA Kladno Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Bára (#3) Cecílie (#3) Adam (#3)
2. Cecílie (#2) Adam (#2) Bára (#2)
3. Adam (#1) Bára (#1) Cecílie (#1)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák žáci, kteří v tomto kroku byli přijatí na danou školu
žák automaticky zapsaní žáci (na nejvíce preferovanou ze škol, na které byli přijati)
žák odmítnutí žáci (v aktuálním kroku)
žák žáci, kteří jsou již zapsaní jinde (uvolňují se po nich místa)
žák nezapsaní žáci, kteří pokračují do dalšího kroku

Krok 1

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Bára (#3) Cecílie (#3) Adam (#3)
2. Cecílie (#2) Adam (#2) Bára (#2)
3. Adam (#1) Bára (#1) Cecílie (#1)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Bára (#3) Cecílie (#3) Adam (#3)
2. Cecílie (#2) Adam (#2) Bára (#2)
3. Adam (#1) Bára (#1) Cecílie (#1)

Příklad: optimalita pro studenty vs. pro školy

Příklad je záměrně navržený tak, aby zvýraznil rozdíly mezi:

 • mechanismem odloženého přijetí (optimální pro studenty) a
 • Cermatem navrženým mechanismem bez dodatečných optimalizací (optimální pro školy).

Oba mechanismy zde vedou ke stabilnímu výsledku bez opodstatněné závisti, i tak jsou mezi výsledky zásadní rozdíly. Mechanismus odloženého přijetí přiřadí všechny žáky podle jejich první volby, zatímco mechanismus představený Cermatem přiřadí žáky na jejich poslední volby z přihlášek.

Stabilní mechanismus optimální pro školy

Mechanismus navržený Cermatem je ekvivalentní ke stabilnímu mechanismu optimálnímu pro školy. Školy by tedy preferovaly tuto verzi algoritmu, avšak pro studenty tento algoritmus není optimální a mohou dosáhnout lepšího stabilního výsledku při použití mechanismu odloženého přijetí.

Algoritmus

 1. Podle výsledků zkoušky a vlastní kapacity každá škola stanoví, kteří žáci mají nárok na přijetí.
 2. Žáci s nárokem na přijetí jsou podmíněně přijati na nejlepší z těchto škol (podmíněnost zde znamená, že se mohou následně rozhodnou pro lepší školu, pokud jim bude později nabídnuto přijetí) a z ostatních škol nad čarou jsou vyškrtnuti.
 3. Tím se na školách uvolní nová místa a přijímací hranici se posunou níže.
 4. Opakuje se od bodu 1, dokud zbývají žáci bez podmíněného přijetí a je možné pokračovat. Pokud v dalších kolech je žákům nabídnuta více preferovaná škola, mohou své rozhodnutí změnit.

Tento algoritmus je analogický k deferred acceptance, pouze role škol a žáků je obrácená. DA prochází pořadí dle preferencí žáků a školy je podmíněně přijímají (nebo zcela odmítají). School-optimal SM prochází výsledky dle pořadí dle zkoušek ve školách a žáci buď nabídku přijetí podmíněně akceptují, nebo ji odmítají.

Tento algoritmus je také velice podobný naivnímu, pouze přijetí žáků jsou pouze podmíněná a vyškrtnutí jsou pouze ze škol, kde oni sami odmítnuli přijetí (a bylo jim nabídnuto).

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 1 ] Bára
Lyceum Mělník [ Míst = 1 ] Cecílie
OA Kladno [ Míst = 1 ] Adam

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
Bára Lyceum Mělník OA Kladno Gymnázium Nymburk
Cecílie OA Kladno Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Bára (#3) Cecílie (#3) Adam (#3)
2. Cecílie (#2) Adam (#2) Bára (#2)
3. Adam (#1) Bára (#1) Cecílie (#1)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák žáci s nabídkou na přijetí na dané škole
žák žáci, kteří přijímají nabídku na této škole (mohou později změnit, pokud dostanou lepší nabídku)
žák žáci, kteři již odmítli místo na této škole (jsou zde vyřazeni a uvolňují se jejich místa)
žák žáci, kteří jsou pod čarou a nebylo jim nabídnuto přijetí

Krok 1

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Bára (#3) Cecílie (#3) Adam (#3)
2. Cecílie (#2) Adam (#2) Bára (#2)
3. Adam (#1) Bára (#1) Cecílie (#1)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Bára (#3) Cecílie (#3) Adam (#3)
2. Cecílie (#2) Adam (#2) Bára (#2)
3. Adam (#1) Bára (#1) Cecílie (#1)

Příklad: nedosažitelnost stability a efektivity

Příklad ilustruje, že není možné zároveň dosáhnout stability (neexistence opodstatněné závisti) a Pareto efektivity pro studenty.

Všechny zde uvedené mechanismy přiřadí Adama na Gymnázium Nymburk a Báru na Lyceum Mělník, ačkoli oba žáci by preferovali si tyto školy vzájemně vyměnit. Tím by byla zvýšena Pareto efektivita pro žáky (oba by si polepšili a nikdo jiný by nebyl přímo poškozený).

Stabilní mechanismy však tuto výměnu neumožňují, neboť by vznikla opodstatněná závist (a tedy byla porušena stabilita): Bára nemůže být přijata na Gymnázium Nymburk, neboť Cecílie se tam také hlásila, byla úspěšnější v přijímací zkoušce a měla tuto školu na první pozici na přihlášce.

Mechanismus odloženého přijetí je nejvíce Pareto efektivní pro studenty ze všech stabilních mechanismů (tzv. optimálně stabilní).

Maximální efektivity pro studenty by zde dosáhl mechanismus efektivních přesunů (uváděný pouze ve studii), který však není stabilní.

Mechanismus odloženého přijetí

Také nazývaný stabilní mechanismus optimální pro žáky.

Deferred Acceptance mechanism (DA) / Student-optimal stable mechanism (SOSM)

Algoritmus

 1. Každá škola posoudí všechny žaky, kteří si ji vybrali jako první, a těm s nejvyšší prioritou dle své kapacity nabídne podmíněné přijetí.
 2. U žáků, kteří nejsou podmíněně přijati, se pokračuje podle pořadí škol na přihláškách k další uvedené škole. Zde jsou tito žáci posouzeni společně se všemi dříve přijatými žáky a škola z nich opět vybere ty, které podmíněně přijme. Dle své kapacity může odmítnout i některé z již podmíněně přijatých žáků.
 3. Opakuje se bod 2, dokud nejsou všichni žáci podmíněně přijati nebo dokud nejsou zcela posouzené přihlášky všech nepřijatých žáků.
 4. Všichni podmíněně přijatí žáci jsou na tyto školy zapsáni.

DA je nazývaný také student-optimal stable mechanism, protože je nejlepším mechanismem pro studenty mezi všemi stabilními mechanismy (tedy bez opodstatněné závisti).

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 1 ] Adam
Lyceum Mělník [ Míst = 1 ] Bára
OA Kladno [ Míst = 1 ] Cecílie

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk OA Kladno
Bára Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
Cecílie Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák společně posuzování žáci na jednotlivých školách (dosud přijatí a noví uchazeči)
žák podmíněně přijatí žáci (podmíněné přijetí je finalizováno v posledním kroku)
žák odmítnutí žáci, kteří se v dalším kroku uchází o jinou školu
žák žáci s podmíněným přijetím na jiné škole (zde se ve vyhodnocování zatím nepokračuje)
žák další školy odmítnutých žáků, u kterých se následně pokračuje ve vyhodnocování

Krok 1

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie
1. škola Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk
2. škola Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Lyceum Mělník
3. škola OA Kladno OA Kladno OA Kladno
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie
1. škola Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk
2. škola Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Lyceum Mělník
3. škola OA Kladno OA Kladno OA Kladno
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Krok 2

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie
1. škola Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk
2. škola Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Lyceum Mělník
3. škola OA Kladno OA Kladno OA Kladno
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie
1. škola Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk
2. škola Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Lyceum Mělník
3. škola OA Kladno OA Kladno OA Kladno
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Krok 3

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie
1. škola Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk
2. škola Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Lyceum Mělník
3. škola OA Kladno OA Kladno OA Kladno
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie
1. škola Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk
2. škola Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Lyceum Mělník
3. škola OA Kladno OA Kladno OA Kladno
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Krok 4

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie
1. škola Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk
2. škola Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Lyceum Mělník
3. škola OA Kladno OA Kladno OA Kladno
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie
1. škola Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk
2. škola Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Lyceum Mělník
3. škola OA Kladno OA Kladno OA Kladno
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Krok 5

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie
1. škola Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk
2. škola Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Lyceum Mělník
3. škola OA Kladno OA Kladno OA Kladno
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie
1. škola Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk
2. škola Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník Lyceum Mělník
3. škola OA Kladno OA Kladno OA Kladno
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Příklad: nedosažitelnost stability a efektivity

Příklad ilustruje, že není možné zároveň dosáhnout stability (neexistence opodstatněné závisti) a Pareto efektivity pro studenty.

Všechny zde uvedené mechanismy přiřadí Adama na Gymnázium Nymburk a Báru na Lyceum Mělník, ačkoli oba žáci by preferovali si tyto školy vzájemně vyměnit. Tím by byla zvýšena Pareto efektivita pro žáky (oba by si polepšili a nikdo jiný by nebyl přímo poškozený).

Stabilní mechanismy však tuto výměnu neumožňují, neboť by vznikla opodstatněná závist (a tedy byla porušena stabilita): Bára nemůže být přijata na Gymnázium Nymburk, neboť Cecílie se tam také hlásila, byla úspěšnější v přijímací zkoušce a měla tuto školu na první pozici na přihlášce.

Mechanismus odloženého přijetí je nejvíce Pareto efektivní pro studenty ze všech stabilních mechanismů (tzv. optimálně stabilní).

Maximální efektivity pro studenty by zde dosáhl mechanismus efektivních přesunů (uváděný pouze ve studii), který však není stabilní.

Původní mechanismus navržený Cermatem

Jedná se o původní verzi algoritmu, jak nám ji po publikaci studie představil Cermat (a byl vstřícný diskuzi o možných vylepšeních). MŠMT se však momentálně přiklání k této verzi.

Algoritmus

 1. Podle výsledků zkoušky a vlastní kapacity každá škola stanoví, kteří žáci mají nárok na přijetí.
 2. Mezi žáky s nárokem na přijetí se vyberou ti, kteří tuto školu uvedli na prvním místě. Pokud se žádní takoví žáci nevyskytují, vyberou se žáci přijatí na školu na druhém místě (pokud by se ani takoví nevyskytovali, lze analogicky pokračovat k dalším v pořadí).
 3. Tito žáci jsou přijatí na danou školu a jsou vyškrnuti ze seznamů všech škol, které uvedli na horší pozici v přihláškách. Mohou tak být vyškrnuti i ze školy, na kterou byli dříve přijati.
 4. Tím se na školách uvolní nová místa a přijímací hranici se posunou níže.
 5. Opakuje se od bodu 2, dokud zbývají nepřijatí žáci a je možné pokračovat.

Tento mechanismus je ekvivalentní ke school-optimal stable mechanism. Vede tedy také ke stabilnímu párování, které je však optimální z pohledu škol, nikoli studentů.

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 1 ] Adam
Lyceum Mělník [ Míst = 1 ] Bára
OA Kladno [ Míst = 1 ] Cecílie

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk OA Kladno
Bára Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
Cecílie Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák žáci, kteří aktuálně mohou být přijati na nejvíce preferovanou školu (mezi všemi žáky nad čarou)
žák přijatí žáci (pokud v dalším kroku mohou být přijati i na lepší školu, mohou své rozhodnutí změnit)
žák žáci, kteří již nestojí o přijetí na této škole a mohou po nich být uvolněna místa
žák žáci pod čarou
žák žáci nad čarou, kteří se dosud nevyhodnocují (nejedná se o nejvíce preferovanou školu)

Krok 1

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Krok 2

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Příklad: nedosažitelnost stability a efektivity

Příklad ilustruje, že není možné zároveň dosáhnout stability (neexistence opodstatněné závisti) a Pareto efektivity pro studenty.

Všechny zde uvedené mechanismy přiřadí Adama na Gymnázium Nymburk a Báru na Lyceum Mělník, ačkoli oba žáci by preferovali si tyto školy vzájemně vyměnit. Tím by byla zvýšena Pareto efektivita pro žáky (oba by si polepšili a nikdo jiný by nebyl přímo poškozený).

Stabilní mechanismy však tuto výměnu neumožňují, neboť by vznikla opodstatněná závist (a tedy byla porušena stabilita): Bára nemůže být přijata na Gymnázium Nymburk, neboť Cecílie se tam také hlásila, byla úspěšnější v přijímací zkoušce a měla tuto školu na první pozici na přihlášce.

Mechanismus odloženého přijetí je nejvíce Pareto efektivní pro studenty ze všech stabilních mechanismů (tzv. optimálně stabilní).

Maximální efektivity pro studenty by zde dosáhl mechanismus efektivních přesunů (uváděný pouze ve studii), který však není stabilní.

Naivní mechanismus

§60j Způsob hodnocení výsledků přijímacího řízení

 • (2) Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
 • (3) Umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů středního vzdělání, bude přijat do oboru umístěného z těchto oborů středního vzdělání na přednostnějším pořadí uvedeném v přihlášce podle § 60b; do ostatních oborů středního vzdělání nebude uchazeč přijat.

Doslovnému znění nejvíce odpovídá právě naivní mechanismus popsaný níže.

Algoritmus

 1. Ze všech žáků hlásících se na danou školu nabídni přijetí všem nad čarou.
 2. Každý žák je zapsán na nejlepší ze škol, na které je přijatý.
 3. Zapsaní žáci jsou vyřazeni, uvolní se místa a s dosud nezapsanými žáky se vše opakuje od kroku 1.

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 1 ] Adam
Lyceum Mělník [ Míst = 1 ] Bára
OA Kladno [ Míst = 1 ] Cecílie

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk OA Kladno
Bára Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
Cecílie Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák žáci, kteří v tomto kroku byli přijatí na danou školu
žák automaticky zapsaní žáci (na nejvíce preferovanou ze škol, na které byli přijati)
žák odmítnutí žáci (v aktuálním kroku)
žák žáci, kteří jsou již zapsaní jinde (uvolňují se po nich místa)
žák nezapsaní žáci, kteří pokračují do dalšího kroku

Krok 1

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Krok 2

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Příklad: nedosažitelnost stability a efektivity

Příklad ilustruje, že není možné zároveň dosáhnout stability (neexistence opodstatněné závisti) a Pareto efektivity pro studenty.

Všechny zde uvedené mechanismy přiřadí Adama na Gymnázium Nymburk a Báru na Lyceum Mělník, ačkoli oba žáci by preferovali si tyto školy vzájemně vyměnit. Tím by byla zvýšena Pareto efektivita pro žáky (oba by si polepšili a nikdo jiný by nebyl přímo poškozený).

Stabilní mechanismy však tuto výměnu neumožňují, neboť by vznikla opodstatněná závist (a tedy byla porušena stabilita): Bára nemůže být přijata na Gymnázium Nymburk, neboť Cecílie se tam také hlásila, byla úspěšnější v přijímací zkoušce a měla tuto školu na první pozici na přihlášce.

Mechanismus odloženého přijetí je nejvíce Pareto efektivní pro studenty ze všech stabilních mechanismů (tzv. optimálně stabilní).

Maximální efektivity pro studenty by zde dosáhl mechanismus efektivních přesunů (uváděný pouze ve studii), který však není stabilní.

Stabilní mechanismus optimální pro školy

Mechanismus navržený Cermatem je ekvivalentní ke stabilnímu mechanismu optimálnímu pro školy. Školy by tedy preferovaly tuto verzi algoritmu, avšak pro studenty tento algoritmus není optimální a mohou dosáhnout lepšího stabilního výsledku při použití mechanismu odloženého přijetí.

Algoritmus

 1. Podle výsledků zkoušky a vlastní kapacity každá škola stanoví, kteří žáci mají nárok na přijetí.
 2. Žáci s nárokem na přijetí jsou podmíněně přijati na nejlepší z těchto škol (podmíněnost zde znamená, že se mohou následně rozhodnou pro lepší školu, pokud jim bude později nabídnuto přijetí) a z ostatních škol nad čarou jsou vyškrtnuti.
 3. Tím se na školách uvolní nová místa a přijímací hranici se posunou níže.
 4. Opakuje se od bodu 1, dokud zbývají žáci bez podmíněného přijetí a je možné pokračovat. Pokud v dalších kolech je žákům nabídnuta více preferovaná škola, mohou své rozhodnutí změnit.

Tento algoritmus je analogický k deferred acceptance, pouze role škol a žáků je obrácená. DA prochází pořadí dle preferencí žáků a školy je podmíněně přijímají (nebo zcela odmítají). School-optimal SM prochází výsledky dle pořadí dle zkoušek ve školách a žáci buď nabídku přijetí podmíněně akceptují, nebo ji odmítají.

Tento algoritmus je také velice podobný naivnímu, pouze přijetí žáků jsou pouze podmíněná a vyškrtnutí jsou pouze ze škol, kde oni sami odmítnuli přijetí (a bylo jim nabídnuto).

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 1 ] Adam
Lyceum Mělník [ Míst = 1 ] Bára
OA Kladno [ Míst = 1 ] Cecílie

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Lyceum Mělník Gymnázium Nymburk OA Kladno
Bára Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
Cecílie Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák žáci s nabídkou na přijetí na dané škole
žák žáci, kteří přijímají nabídku na této škole (mohou později změnit, pokud dostanou lepší nabídku)
žák žáci, kteři již odmítli místo na této škole (jsou zde vyřazeni a uvolňují se jejich místa)
žák žáci, kteří jsou pod čarou a nebylo jim nabídnuto přijetí

Krok 1

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Krok 2

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Krok 3

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
1. Adam (#2) Bára (#2) Bára (#3)
2. Cecílie (#1) Adam (#1) Adam (#3)
3. Bára (#1) Cecílie (#2) Cecílie (#3)

Příklad ze studie IDEA

Hlavní příklad ze studie, který jasně ukazuje nestabilitu (opodstatněnou závist) u naivního mechanismu. Stabilní mechanismy (DA, Cermat, School-optimal SM) toto zadání vyřeší uspokojivě.

Mechanismus odloženého přijetí

Také nazývaný stabilní mechanismus optimální pro žáky.

Deferred Acceptance mechanism (DA) / Student-optimal stable mechanism (SOSM)

Algoritmus

 1. Každá škola posoudí všechny žaky, kteří si ji vybrali jako první, a těm s nejvyšší prioritou dle své kapacity nabídne podmíněné přijetí.
 2. U žáků, kteří nejsou podmíněně přijati, se pokračuje podle pořadí škol na přihláškách k další uvedené škole. Zde jsou tito žáci posouzeni společně se všemi dříve přijatými žáky a škola z nich opět vybere ty, které podmíněně přijme. Dle své kapacity může odmítnout i některé z již podmíněně přijatých žáků.
 3. Opakuje se bod 2, dokud nejsou všichni žáci podmíněně přijati nebo dokud nejsou zcela posouzené přihlášky všech nepřijatých žáků.
 4. Všichni podmíněně přijatí žáci jsou na tyto školy zapsáni.

DA je nazývaný také student-optimal stable mechanism, protože je nejlepším mechanismem pro studenty mezi všemi stabilními mechanismy (tedy bez opodstatněné závisti).

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 1 ] Adam
Lyceum Mělník [ Míst = 1 ] Bára
OA Kladno [ Míst = 1 ] Cecílie
SOŠ Smíchov [ Míst = 1 ] Dan

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
Bára Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník SOŠ Smíchov
Cecílie Gymnázium Nymburk OA Kladno SOŠ Smíchov
Dan Lyceum Mělník OA Kladno SOŠ Smíchov

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák společně posuzování žáci na jednotlivých školách (dosud přijatí a noví uchazeči)
žák podmíněně přijatí žáci (podmíněné přijetí je finalizováno v posledním kroku)
žák odmítnutí žáci, kteří se v dalším kroku uchází o jinou školu
žák žáci s podmíněným přijetím na jiné škole (zde se ve vyhodnocování zatím nepokračuje)
žák další školy odmítnutých žáků, u kterých se následně pokračuje ve vyhodnocování

Krok 1

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan
1. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník
2. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník OA Kladno OA Kladno
3. škola OA Kladno SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan
1. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník
2. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník OA Kladno OA Kladno
3. škola OA Kladno SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Krok 2

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan
1. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník
2. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník OA Kladno OA Kladno
3. škola OA Kladno SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan
1. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník
2. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník OA Kladno OA Kladno
3. škola OA Kladno SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Krok 3

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan
1. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník
2. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník OA Kladno OA Kladno
3. škola OA Kladno SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan
1. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník
2. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník OA Kladno OA Kladno
3. škola OA Kladno SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Krok 4

Nabídky
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan
1. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník
2. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník OA Kladno OA Kladno
3. škola OA Kladno SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Podle přihlášek
Adam Bára Cecílie Dan
1. škola Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník
2. škola Lyceum Mělník Lyceum Mělník OA Kladno OA Kladno
3. škola OA Kladno SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov SOŠ Smíchov
Podle výsledků zkoušky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Příklad ze studie IDEA

Hlavní příklad ze studie, který jasně ukazuje nestabilitu (opodstatněnou závist) u naivního mechanismu. Stabilní mechanismy (DA, Cermat, School-optimal SM) toto zadání vyřeší uspokojivě.

Původní mechanismus navržený Cermatem

Jedná se o původní verzi algoritmu, jak nám ji po publikaci studie představil Cermat (a byl vstřícný diskuzi o možných vylepšeních). MŠMT se však momentálně přiklání k této verzi.

Algoritmus

 1. Podle výsledků zkoušky a vlastní kapacity každá škola stanoví, kteří žáci mají nárok na přijetí.
 2. Mezi žáky s nárokem na přijetí se vyberou ti, kteří tuto školu uvedli na prvním místě. Pokud se žádní takoví žáci nevyskytují, vyberou se žáci přijatí na školu na druhém místě (pokud by se ani takoví nevyskytovali, lze analogicky pokračovat k dalším v pořadí).
 3. Tito žáci jsou přijatí na danou školu a jsou vyškrnuti ze seznamů všech škol, které uvedli na horší pozici v přihláškách. Mohou tak být vyškrnuti i ze školy, na kterou byli dříve přijati.
 4. Tím se na školách uvolní nová místa a přijímací hranici se posunou níže.
 5. Opakuje se od bodu 2, dokud zbývají nepřijatí žáci a je možné pokračovat.

Tento mechanismus je ekvivalentní ke school-optimal stable mechanism. Vede tedy také ke stabilnímu párování, které je však optimální z pohledu škol, nikoli studentů.

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 1 ] Adam
Lyceum Mělník [ Míst = 1 ] Bára
OA Kladno [ Míst = 1 ] Cecílie
SOŠ Smíchov [ Míst = 1 ] Dan

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
Bára Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník SOŠ Smíchov
Cecílie Gymnázium Nymburk OA Kladno SOŠ Smíchov
Dan Lyceum Mělník OA Kladno SOŠ Smíchov

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák žáci, kteří aktuálně mohou být přijati na nejvíce preferovanou školu (mezi všemi žáky nad čarou)
žák přijatí žáci (pokud v dalším kroku mohou být přijati i na lepší školu, mohou své rozhodnutí změnit)
žák žáci, kteří již nestojí o přijetí na této škole a mohou po nich být uvolněna místa
žák žáci pod čarou
žák žáci nad čarou, kteří se dosud nevyhodnocují (nejedná se o nejvíce preferovanou školu)

Krok 1

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Krok 2

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Krok 3

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Příklad ze studie IDEA

Hlavní příklad ze studie, který jasně ukazuje nestabilitu (opodstatněnou závist) u naivního mechanismu. Stabilní mechanismy (DA, Cermat, School-optimal SM) toto zadání vyřeší uspokojivě.

Naivní mechanismus

§60j Způsob hodnocení výsledků přijímacího řízení

 • (2) Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
 • (3) Umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů středního vzdělání, bude přijat do oboru umístěného z těchto oborů středního vzdělání na přednostnějším pořadí uvedeném v přihlášce podle § 60b; do ostatních oborů středního vzdělání nebude uchazeč přijat.

Doslovnému znění nejvíce odpovídá právě naivní mechanismus popsaný níže.

Algoritmus

 1. Ze všech žáků hlásících se na danou školu nabídni přijetí všem nad čarou.
 2. Každý žák je zapsán na nejlepší ze škol, na které je přijatý.
 3. Zapsaní žáci jsou vyřazeni, uvolní se místa a s dosud nezapsanými žáky se vše opakuje od kroku 1.

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 1 ] Adam
Lyceum Mělník [ Míst = 1 ] Dan
OA Kladno [ Míst = 1 ] Cecílie
SOŠ Smíchov [ Míst = 1 ] Bára

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
Bára Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník SOŠ Smíchov
Cecílie Gymnázium Nymburk OA Kladno SOŠ Smíchov
Dan Lyceum Mělník OA Kladno SOŠ Smíchov

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák žáci, kteří v tomto kroku byli přijatí na danou školu
žák automaticky zapsaní žáci (na nejvíce preferovanou ze škol, na které byli přijati)
žák odmítnutí žáci (v aktuálním kroku)
žák žáci, kteří jsou již zapsaní jinde (uvolňují se po nich místa)
žák nezapsaní žáci, kteří pokračují do dalšího kroku

Krok 1

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Krok 2

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Příklad ze studie IDEA

Hlavní příklad ze studie, který jasně ukazuje nestabilitu (opodstatněnou závist) u naivního mechanismu. Stabilní mechanismy (DA, Cermat, School-optimal SM) toto zadání vyřeší uspokojivě.

Stabilní mechanismus optimální pro školy

Mechanismus navržený Cermatem je ekvivalentní ke stabilnímu mechanismu optimálnímu pro školy. Školy by tedy preferovaly tuto verzi algoritmu, avšak pro studenty tento algoritmus není optimální a mohou dosáhnout lepšího stabilního výsledku při použití mechanismu odloženého přijetí.

Algoritmus

 1. Podle výsledků zkoušky a vlastní kapacity každá škola stanoví, kteří žáci mají nárok na přijetí.
 2. Žáci s nárokem na přijetí jsou podmíněně přijati na nejlepší z těchto škol (podmíněnost zde znamená, že se mohou následně rozhodnou pro lepší školu, pokud jim bude později nabídnuto přijetí) a z ostatních škol nad čarou jsou vyškrtnuti.
 3. Tím se na školách uvolní nová místa a přijímací hranici se posunou níže.
 4. Opakuje se od bodu 1, dokud zbývají žáci bez podmíněného přijetí a je možné pokračovat. Pokud v dalších kolech je žákům nabídnuta více preferovaná škola, mohou své rozhodnutí změnit.

Tento algoritmus je analogický k deferred acceptance, pouze role škol a žáků je obrácená. DA prochází pořadí dle preferencí žáků a školy je podmíněně přijímají (nebo zcela odmítají). School-optimal SM prochází výsledky dle pořadí dle zkoušek ve školách a žáci buď nabídku přijetí podmíněně akceptují, nebo ji odmítají.

Tento algoritmus je také velice podobný naivnímu, pouze přijetí žáků jsou pouze podmíněná a vyškrtnutí jsou pouze ze škol, kde oni sami odmítnuli přijetí (a bylo jim nabídnuto).

Výsledek přijímaček

Přijatí žáci

Gymnázium Nymburk [ Míst = 1 ] Adam
Lyceum Mělník [ Míst = 1 ] Bára
OA Kladno [ Míst = 1 ] Cecílie
SOŠ Smíchov [ Míst = 1 ] Dan

Vstupní data

Vstupní data tvoří přihlášky žáků na 3 školy seřazené dle preferencí a výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých škol. Barevné kódování označuje, na které školy byli žáci nakonec přijati, a bylo doplněno pro snadnější posouzení kvality výsledného přiřazení.

Studentské přihlášky

1. škola 2. škola 3. škola
Adam Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník OA Kladno
Bára Gymnázium Nymburk Lyceum Mělník SOŠ Smíchov
Cecílie Gymnázium Nymburk OA Kladno SOŠ Smíchov
Dan Lyceum Mělník OA Kladno SOŠ Smíchov

Výsledky školních zkoušek

Čísla v závorce označují pořadí školy na přihlášce daného žáka.
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Průběh algoritmu

Barevné značení

žák žáci s nabídkou na přijetí na dané škole
žák žáci, kteří přijímají nabídku na této škole (mohou později změnit, pokud dostanou lepší nabídku)
žák žáci, kteři již odmítli místo na této škole (jsou zde vyřazeni a uvolňují se jejich místa)
žák žáci, kteří jsou pod čarou a nebylo jim nabídnuto přijetí

Krok 1

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Krok 2

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Krok 3

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)

Krok 4

Nabídky
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)
Přijaté a odmítnuté
Gymnázium Nymburk
Míst = 1
Lyceum Mělník
Míst = 1
OA Kladno
Míst = 1
SOŠ Smíchov
Míst = 1
1. Adam (#1) Adam (#2) Adam (#3) Bára (#3)
2. Bára (#1) Bára (#2) Cecílie (#2) Cecílie (#3)
3. Cecílie (#1) Dan (#1) Dan (#2) Dan (#3)